Uutiset:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.vpalvelin.com/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Haku

Hae Kaikesta sisällöstä Vain jäsenosiosta

Kuittaus

Työnantaja voi kuitata omalla vastasaatavallaan tietyn osan työntekijän palkasta. Edellytyksenä on, että kyseessä on riidaton, erääntynyt ja selvä saatava.  Kuittauksesta ilmoitetaan työntekijälle, työntekijän suostumusta kuittaamiselle ei kuitenkaan edellytetä. Työnantajan kuittausoikeudessa on samat rajoitukset kuin palkan ulosmittauksessa. Rajoitukset koskevat vain ulosmittauksen alaisia palkkaeriä. Työnantaja voi siten kuitata ilman rajoituksia esimerkiksi työntekijälle maksettavia kustannusten korvauksia, kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja. 

Kuitattava määrä lasketaan nettotuloista. Työntekijän ja hänen perheensä toimeentuloa varten ulosmittaamatta jätetään aina suojaosuus. Suojaosuutta laskettaessa otetaan huomioon työntekijän elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset sekä ottolapset. Puolisona otetaan huomioon aviopuoliso, toista sukupuolta oleva avopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet. Jos puolisolla tai lapsella on omia tuloja, jotka ylittävät suojaosuuden 672,30 euroa kuukaudessa, heitä ei oteta huomioon suojaosuutta määrättäessä.

Suojaosuus velallisen itsensä osalta on vuoden 2018 alusta 22,41 € päivässä ja 8,04 € päivässä kunkin velallisen elatuksen varassa olevan henkilön osalta. Suojaosuudet ovat samat kuin vuonna 2017. Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden kalenteripäivien lukumäärällä. Jos palkka maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on aina 30.

 Suojaosuudet kalenterikuukaudessa 1.1.2018 lukien:

  • velallinen yksin 672,30 €
  • velallinen + 1 elatuksen varassa 913,50 €
  • velallinen + 2 elatuksen varassa 1 154,70 €
  • velallinen + 3 elatuksen varassa 1 395,90 €.

Kuitattava / ulosmitattava määrä

1. Jos nettopalkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään.

2. Jos nettopalkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään 2 x suojaosuus, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta 2/3 (tulorajaulosmittaus: 2/3 x (nettopalkka – suojaosuus)).

3. Jos nettopalkka on suurempi kuin 2 x suojaosuus, mutta enintään 4 x suojaosuus, ulosmitataan nettopalkasta 1/3.

 4. Jos palkka on suurempi kuin 4 x suojaosuus, ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.

Jos työntekijän palkasta toimitetaan jo enimmäismäärän mukainen kuitaus ulosottomiehen maksukiellon perusteella, työnantaja ei voi silloin kuitata omaa vastasaatavaansa työntekijän palkasta.

Sosiaalivakuutusmaksut

Vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajamaksut

1. Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu)
Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86 % palkoista. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. Työttömyysvakuutusmaksu
Vuonna 2018 työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 % yrityksen palkkasumman ensimmäiseltä     2 083 500 eurolta. Tämän ylittävältä osalta maksu on 2,60 %. Yrityksen osaomistajien palkoista maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 %.

Työttömyysvakuutusmaksua ei peritä

  • alle 17-vuotiaista. Maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta
  • yli 65-vuotiaista työntekijöistä. Maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun.

Työttömyysvakuutusmaksua ei peritä, jos kyseessä on esim.

  • vahingonkorvaukset ja vahingonkorvausluonteiset suoritukset esim. korvaus laittomasta irtisanomisesta, korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana, eroraha, ns. kultainen kädenpuristus
  • odotusajan palkka, joka on korvausta palkanmaksun viivästymisestä työsuhteen päättyessä.

Edellä mainituista korvauksista ei peritä myöskään sairausvakuutusmaksua eikä työeläkemaksua.

3. Työeläkemaksu 

Keskimääräinen työnantajien TyEL-maksu on vuonna 2018  17,75 %. 

Työsuhde vakuutetaan TyEL:n mukaan, jos

  • työntekijä on 17 – 67 –vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.
  • työntekijän ansiot ylittävät 58,27 euroa kuukaudessa. Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman kuukauden aikana.

4. Ryhmähenkivakuutusmaksu
 Keskimääräinen maksu on edelleen noin 0,07 % palkoista.

5. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Keskimääräinen maksutaso vuonna 2018 on arvioiden mukaan noin 0,8 % palkasta.

Työntekijämaksut

1. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu on jaettu päivärahamaksuun ja sairaanhoitomaksuun. Vuonna 2018 päivärahamaksu on vähintään 14 020 euroa vuodessa ansaitsevilla 1,53 % palkoista ja sairaanhoitomaksu 0,00 % palkoista. Alle 14 020 euroa ansaitsevalta ei sairausvakuutusmaksua peritä. Koska sairausvakuutusmaksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, maksua ei pidätetä erikseen työntekijän palkasta. Päivärahamaksun suuruus tulee kuitenkin merkitä työntekijän palkkalaskelmaan.

2. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 % palkasta vuonna 2018 (vuonna 2017 1,60 %). Osaomistajan maksu on 0,92 % palkasta (vuonna 2017 0,70 %).

Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.

3. Työntekijän eläkemaksu (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
Vuonna 2018 työntekijän eläkemaksu on 6,35 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä. 53-62 -vuotiailla eläkemaksu on 7,85 %.

Työnantaja pidättää maksun palkanmaksun yhteydessä.

Viestintä

Kaupan liiton viestintävaliokunta osallistuu Kaupan liiton viestintästrategian kehittämiseen ja viestintätoimenpiteiden suunnitteluun sparraavana taustaryhmänä. Se nostaa muun muassa kaupan alan yhtei...

Jäsenille

Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa. Kaupan liiton jäsenenä pääset hyödyntämään kattavia jäsenetujamme, joita ovat muun m...

Koulutus

Muovia vastuullisesti kaupassa

Tällä viikolla hyväksytty ensimmäinen Euroopan laajuinen muovistrategia on askel siirtymisessä kohti kiertotaloutta. Kauppa on pyrkinyt toteuttamaan kiertotalouden päämäärää jo 1990-luvulta asti, joll...

Kauppa.fi

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnan tehtävänä on valvoa kaupan etua yhdyskuntasuuunnittelussa ja infrastruktuurin kehittämisessä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Kesko Oyj:n aluejohtaja Jari Alanen.

Turvallisuus

Turvallisuusvaliokunta kiinnittää huomiota henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkisen ja fyysisen terveyden sekä omaisuuden suojaamiseen liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden ...